Umowa zlecenia a emerytura

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną regulowaną przez Kodeks cywilny. Przedmiotem umowy zlecenia jest zobowiązanie jednej osoby – zleceniobiorcy, do wykonania określonej w umowie czynności prawnej, na przykład pracy dla innego podmiotu, którym jest zleceniodawca, na warunkach określonych w umowie.
Umowa zlecenia nie jest umową, z której wynika stosunek pracy, więc nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Zleceniobiorca nie jest więc pracownikiem.
Można powiedzieć, że umowa zlecenia jest ulubioną umową pracodawców, szczególnie małych przedsiębiorców, ponieważ generuje zdecydowanie niższe kosztu, a także wiąże się z dużo mniejszą ilością obowiązków dla pracodawcy, w tym wypadku zleceniodawcy.
UMOWA ZLECENIE EMERYTURA należy się?
Umowa zlecenie nie wlicza się do czasu pracy ani do wysokości odpraw. Skupmy się na pierwszej części poprzedniego zdania. To, że umowa zlecenia nie wlicza się do czasu pracy oznacza, że czas pracy na tym rodzaju umowy nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu wyższego wymiaru urlopu, a także oznacza brak możliwości przejść na wcześniejszą emeryturę i uzyskania świadczeń przedemerytalnych. Jeśli umowa zlecenia jest źródłem dochodu, podlega obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, więc osoba pracująca tylko na podstawie umowy zlecenia również ma prawo do emerytury, a wysokość składek odprowadzanych z tytułu umowy zlecenia ma taki sam wymiar jak składek odprowadzanych z tytułu umowy o pracę, czyli zleceniobiorca ze swojego wynagrodzenia finansuje:
– ubezpieczenie emerytalne w wysokości dziewięciu procent i siedemdziesięciu sześciu setnych podstawy wymiaru,
– ubezpieczenie rentowe w wymiarze półtora procent podstawy wymiaru,
– ubezpieczenie chorobowe w wymiarze dwóch procent i czterdziestu pięciu setnych podstawy wymiaru,
– ubezpieczenie zdrowotne w wymiarze dziewięciu procent podstawy wymiaru.
Zleceniodawca finansuje zleceniobiorcy następujące składki:
– na ubezpieczenie emerytalne w wymiarze dziewięciu procent i czterdziestu sześciu setnych podstawy wymiaru
– na ubezpieczenie rentowe w wymiarze sześciu i pół procenta
– na ubezpieczenie wypadkowe w wymiarze od sześćdziesięciu siedmiu setnych procenta do trzech procent i trzydziestu trzech setnych podstawy wymiaru w zależności od wielkości ryzyka
Jeśli osobą zatrudnioną na umowę zlecenia jest uczeń lub student przed ukończeniem dwudziestego szóstego roku życia, to odprowadzanie za niego składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie jest obowiązkowe, jednak to zleceniobiorca decyduje o tym, czy płatnik ma za niego takie składki odprowadzać. Dla pracującego studenta podjęcie decyzji o odprowadzaniu składek dobrowolnych jest korzystniejsze, ponieważ wiąże się z perspektywą uzyskania wyższej emerytury.
Jeśli zleceniobiorca wykonuje pracę na podstawie kilku umów zlecenia, składki ubezpieczeniowe są odprowadzane od każdej z nich, jeżeli ich suma jest niższa niż kwota najniższego wynagrodzenia. Dopiero gdy suma podstaw stawek osiągnie kwotę najniższego wynagrodzenia, od pozostałych umów zlecenia zleceniobiorca ma obowiązkowo opłacaną tylko składkę zdrowotną, warto pamiętać jednak o tym, że bez względu na to, na podstawie jakiej umowy pracujemy, wysokość emerytury zależy od tego, jakiej wysokości składki wpływają na nasze konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Praca na umowie zlecenia niekoniecznie oznacza więc niższą emeryturę.
Zleceniobiorcą może być również emeryt i co ciekawe za niego również jest opłacana składka na ubezpieczenie emerytalne, chyba że emeryt pracuje na umowę o pracę i już są opłacane za niego składki ubezpieczeniowe z tego tytułu. Wtedy zleceniodawca opłaca za niego jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Jednak emeryt pozostający nadal czynny zawodowo, który chce nadal otrzymywać emeryturę musi uważać, aby jego wynagrodzenie nie przekroczyło siedemdziesiąt procent przeciętnej pensji, ponieważ emerytura wtedy zostanie zmniejszona, a gdy wynagrodzenie przekroczy sto trzydzieści procent średniej krajowej świadczenie zostanie zawieszone.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here