Renta bez lat pracy

Osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie pracy zawodowej, a choroba zaczęła się na tyle wcześnie, że osoba ta nie zdołała wypracować stażu niezbędnego do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli renty chorobowej, ma możliwość uzyskania renty socjalnej, jest to renta bez lat pracy.
W przypadku osób ubiegających się o rentę chorobową jest wymagany określony okres składkowy i nieskładkowy. Wynosi on:
– rok, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem dwudziestego roku życia przez osobę ubiegającą się o przyznanie renty chorobowej,
– dwa lata, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła powyżej dwudziestego roku życia, jednak nie później niż w dwudziestym drugim roku życia osoby ubiegającej się o przyznanie renty chorobowej,
– trzy lata, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła powyżej dwudziestego drugiego roku życia, jednak nie później niż w dwudziestym piątym roku życia osoby ubiegającej się o rentę się o przyznanie renty chorobowej,
– cztery lata, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła powyżej dwudziestego piątego roku życia, jednak nie później niż w trzydziestym roku życia osoby ubiegającej się o przyznanie renty chorobowej,
– pięć lat, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła powyżej trzydziestego roku życia osoby ubiegającej się o przyznanie renty chorobowej.
Okres wymaganych pięciu lat pracy w przypadku osoby, która ukończyła trzydziesty rok życia w momencie powstania niezdolności do pracy, która ubiega się o przyznanie renty chorobowej, musi przypadać w okresie ostatniego dziesięciolecia przed dniem zgłoszenia wniosku o przyznanie renty socjalnej lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.
Wiemy już jak wygląda sytuacja osoby niezdolnej do pracy, która kwalifikuje się do uzyskania renty chorobowej, ale co z osobami, które mają określony powyżej wiek, ale nie wypracowały odpowiedniej liczby lat? Te właśnie osoby mogą skorzystać z możliwości przyznania im renty socjalnej. Warunkiem jaki musi ona spełnić jest całkowita niezdolność do pracy. Czy warunek ten został spełniony, ocenia lekarz orzecznik ZUS-u, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub komisja lekarska. Zadaniem orzecznika jest stwierdzenie, czy stan zdrowia chorego jest przeszkodą do wykonywania przez niego pracy zawodowej. Jeśli orzecznik stwierdzi trwałą niezdolność do pracy, renta zostanie mu przyznana na stałe, a jeśli orzecznik stwierdzi czasową niezdolność do pracy, to renta choremu zostanie przyznana na wskazany przez orzecznika okres czasu. Czasowa niezdolność do pracy nie może być jednak orzeczona na okres dłuższy niż pięć lat. Wszystkie osoby, które nie uzyskały stałego orzeczenia o niezdolności do pracy, a nie odzyskały pełnej sprawności i nadal nie mają możliwości podjęcia pracy zawodowej, muszą się co jakiś czas, mniej lub bardziej regularny, ponownie stawiać przed komisją lekarską lub lekarzem orzecznikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ponadto rentę socjalną mogą uzyskać tylko osoby, u których choroba, która pozbawiła ich możliwości podjęcia pracy zarobkowej pojawiła się w jednym z trzech okresów życia, mianowicie:
– przed ukończeniem przez chorego osiemnastego roku życia,
– w trakcie nauki w szkole lub w trakcie studiów, ale przed ukończeniem przez chorego dwudziestego piątego roku życia,
– w czasie studiów doktoranckich.
Stwierdzenie czy choroba, która spowodowała niezdolność do pracy pojawiła się w którymś z podanych wyżej okresów życia chorego, należy do zadań komisji lekarskiej lub lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma znaczenia, czy w tym okresie czasu chory stał się niezdolny do pracy, ważne jest to, że w tym okresie czasu nastąpiła choroba, która być może później spowodowała niezdolność do pracy chorego.
Ważne jest to, by pamiętać, że nawet jeśli choremu mogłaby przysługiwać renta socjalna, ponieważ spełnia on powyższe warunki, ale ma prawo do innego świadczenia społecznego, na przykład emerytury, renty rodzinnej itp., to renta socjalna mu nie przysługuje. Chory nie może się także ubiegać o przyznanie renty socjalnej, jeśli pobiera zagraniczne świadczenia o charakterze rentowym lub jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, której powierzchnia przekracza pięć hektarów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here